Haly Na Mlíčníku

Chronologie aktivity v přestavbové ploše P17a, lokalita Na Mlíčníku

27.1.2016

Usnesení ZM schvaluje zadání pro změnu územního plánu č.1 a je zde zmíněn i snížený koeficient zeleně KZ pro plochy výroby a to na hodnotu 0,15-0,20.

11.5.2016

Zastupitelstvem schváleno upravené zadání změna č.1 územního plánu. Toto obsahuje prověření možnosti snížení koeficientu zeleně KZ u ploch výroby.

15.6.2016

Zastupitelstvo, kde došlo k odvolání starosty (p. Havelka) a rady města (p. Eliška, p. Krumpholc, p. Burian, p. Kolman) a byl zvolen nový starosta (p. Otava) a staronová rada města (p. Burian, p. Krumpholc, p. Robeš, p. Kolman).

12/2016

Návrh změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem pro společné jednání. V této verzi je měněn koeficient zeleně KZ pro funkční plochy výroby, tedy i lokalitu P17a. Tato verze změny ÚP nebyla schválena.

5.6.2017

Na základě podnětu K A T C H E R , spol. s r.o. vydal městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad, úřad územního plánování zadání územní studie Lysá nad Labem – Na Mlíčníku, plochy P17a a P17c. Zpracovatel územní studie SM Architects s.r.o., Ing. arch. Filip Soukup.

veřejný zdroj: www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=1409549

28.8.2017

Schválení územní studie zanesením do systému evidence. Územní studie město neschvaluje, pro projednání platí specifický postup. Výkresy studie mají datum 08/2016, tedy v kontextu výše uvedeného to je velmi zajímavé.

veřejný zdroj: https://www.mestolysa.cz/cz/uzemni-planovani/uzemni-studie-lysa-n-l/uzemni-studie-lysa-nad-labem-na-mlicniku

25.9.2017

Podání žádosti o povolení stavby společností K A T C H E R , spol. s r.o., stavba „Haly pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry a byt správce, FVE polykrystalické panely, vodovodní a kanalizační řad, dešťová kanalizace, areálová komunikace, parkovací systémy a parkovací místa, areálové venkovní osvětlení a stožáry VO s kamerovým systémem, rozvody el. komunikační sítí + kamerový systém, rozvody NN, trafostanice, Lysá nad Labem, Na Mlíčníku“.

Požádáno o společné povolení ÚR+SP, ale to nebylo z legislativních důvodů možné vést, proto bylo vyčleněno pouze na územní rozhodnutí.

10/2017 až 2019

Projednávání záměru s dotčenými orgány, městem a správci inženýrských sítí. K podání žádosti nebyla přiložena stanovisko nebo vyjádření. Záměr byl v době podání v rozporu s územním plánem a to minimálně v otázce koeficientu zeleně KZ. Po tuto dobu postupně žádost doplňována a stavebním úřadem prodlužována lhůta na doplnění.

12/2017

Stabilizován elaborát změny územního plánu č.1.

20.6.2018

Usnesení č. 104 Zastupitelstvo města, které vydalo změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.

9.8.2018

Nabyla účinnosti změna č. 1 územního plánu, která mimo jiné snížila koeficient zeleně předmětné funkční plochy na KZ=0,2 a tím se teprve podaný záměr dostal do souladu s územním plánem z pohledu zastavěnosti.

28.1.2019

ÚR – oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

28.2.2019

ÚR – veřejné ústní jednání s účastníky řízení na místě stavby.

26.3.2019

Usnesení RM číslo 182, souhlas s vydáním ÚR ke stavbě areálu hal, schválení návrhu plánovací smlouvy s K A T C H E R , spol. s r.o.

17.4.2019

Usnesení ZM č.44/I, schvaluje – Návrh plánovací smlouvy V+K v ul. Na Mlíčníku, investor firma K A T C H E R , spol. s r.o.

II. ukládá RM přichystat stavební uzávěru v oblasti přípustného využití pro ubytování sezónních dělníků.

8.5.2019

ÚR – sdělení, seznámení s poklady rozhodnutí pro účastníky řízení. Po uplynutí lhůty pro vyjádření bude vydáno rozhodnutí (územní rozhodnutí) nebo řízení přerušeno (a vyzváno k doplnění) nebo řízení zastaveno.

24.5. 2019

Skupina cca. 20 sousedů společně (na základě plných mocí) podává 17 stran námitek a to jak procesních tak technicko-projektových s důrazem na fakt, že projekt nesplňuje požadavky platného územniho plánu (např. KZ) a porušuje práva účastníků řízení. Skupina žádá o zastavení řízení.

29.5.2019

Opozice ve spolupráci se sousedy vydává leták jako reakci na cenzuru článku o projektu, který pan starosta jako předseda redakční rady odmítl zveřenit v červnových Listech. Leták dále informuje o Petici proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

31.5. 2019

Starosta Lysé nad Labem podává velice stručnou námitku, kde s odvoláním na obavy veřejnosti žádá investora o předložení dokumentace s upřesněným využitím investičního záměru a žádá o přerušení řízení. Toto je vůbec první námitka města jako samosprávného celku (dle §85 odst. 1) pism. B) stavebního zákona).

16.6. 2019

Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny nasbírala přes 2500 podpisů.

23.6. 2019

Starosta Lysé nad Labem vydává na facebooku města prohlášení, kde označuje investici za podezřelou a oznamuje, že bude navrhovat účinnější variantu, a to, aby na tomto území byla schválena úplná stavební uzávěra, na veškerou stavební činnost. (https://www.facebook.com/mestolysanadlabem/?__tn__=kC-R&eid=ARD0lI6dh4RxFHj7rnNBHCtHYQqKcw1_BBMTSrlAc5FoEjloa7l7YuFlJMxIBpghUczgcL-S0o_S03ad&hc_ref=ARRcrMR2ml7PQvn51GfIw3phooe9peSG5b9HAKyadZyd1BVkqV7LGyjqYkW4DZGw-fM&fref=nf )

26.6. 2019

Proběhlo jednání ZM za účasti kamer ČT1 and Nova, které bylo zároveň přenášeno na náměstí Bedřicha Hrozného.

27.6. 2019

Stavební úřad na základě námitek přerušuje územní řízení

1.7. 2019

Paní radní Fisherová informuje na facebooku o tom, že společnost Katcher nekoupila pozemky ve lhůtě do 30.6..

https://www.facebook.com/ANOLysanadLabem/?__tn__=kCH-R&eid=ARAu-QqNFNKRNJASCrqQGiHu8qe77e0sw5H3corMFomEGAiC2KjSm_t-Gz25a256NAgKjNVqHPVvBWFp&hc_ref=ARTSrxohnpZVlXZ2NHdtx5ESduMLrSJ4sYtVBMSnEbGSqvgfZwH52zoDHJoUysVTBCs&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDmKtpCxu_BDc1BH5BpfzWQZD-YwByYnQewMNcWrCmk9pzGNp2_yge-K8MuojmLMGqsjuMBlfe9Lm9LOn-MiwxNMKZyH-3w5M32hBKs1SB9V3Le7oN9sQTA5VD1t7FZf2N_ORs_iwgQcLZXaAGge2si8aSwFPUm6Xxz1_xRebgD7hmS3DLGD4V-OAPSxgjB1d4mUkIBkx0_0MIKhGTgaqeqhP_HHKvzLHgA9ENmGxLUhfKILjnOMpF44Rah4unQf5YZCczAorNBh5TCTMmcqIf-4kLeOwFH5-wKABuSLRPky30vqooTzkmYMYp5BZmH1OibNAJVFBozGfcfN1Lvu1BOewtB9wNYfnvjhON2BAmMKfm9wA5XBpBrsEhrvovpp_wSTO6or2f1ggaW8kUQxcgYxnLC1n0Ly86Ae93QT3efDL3p1hK1WzERJwpy5VgpDLsE5JSpKcxCdDj0c6jdfSAAp_gG92qsv_-E2O_LpLxuKZsx3VtbRw

Chronologie aktivity v přestavbové ploše P17a, lokalita Na Mlíčníku
Přesunout se na začátek