Haly Na Mlíčníku

Rada města tvrdí, že je záměr v souladu s územním plánem. Opravdu?

Rada města prezentovala v Listech 06/2019 článek k diskutované stavbě Hal pro drobnou výrobu a řemesla v lokalitě Na Mlíčníku s názvem “Postup vedení města zvolený u soukromé investice v průmyslové zóně Na Mlíčníku”.

V článku rada města mimo jiné tvrdí, že je záměr v souladu s územním plánem.

Na záměr je vydáno souhlasné stanovisko orgánu územního plánování, ale toto stanovisko i tvrzení rady města je mylné. Věříme, že pouze nedopatřením a z nedostatku informací.

Jak jsme podrobně doložili stavebnímu úřadu v našem vyjádření k záměru, záměr je v rozporu s územním plánem minimálně v těchto bodech:

  1. Dopravní napojení areálu není provedeno na městskou páteřovou komunikaci (dosud neexistující silnice podél železnice na Milovice), případně na nadřazenou silniční tranzitní síť (ulice Poděbradova nebo neexistující obchvat).
  2. Záměr nesplňuje požadavek na minimální koeficient zeleně KZ = 0,2. (dle interních materiálů rada města prosazuje v připravované změně územního plánu č.2 změnu KZ na 0,1 … věříme, že se jedná pouze o shodu okolností)
  3. Součástí výrobních ploch, zejména v sousedství obytné zástavby a volné krajiny musí být izolační zeleň. Investor, resp. vlastník je povinen zajistit izolační a doprovodnou zeleň. V návrhu obsaženou zeleň směrem k ploše BI nelze považovat za izolační. Jedna řada stromů s podsadbou nemůže z podstaty věci plnit funkci izolační zeleně ve smyslu její definice a funkce.

Aktuálně platný územní plán:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mestolysa.cz_cz_uzemni-2Dplanovani_uzemni-2Dplan-2Dlysa-2Dnad-2Dlabem_pravni-2Dstav-2Dup_pravni-2Dstav-2Dup-2Dlysa-2Dnad-2Dlabem-2Dpo-2Dzmenach-2Dc-2D1-2Da-2Dc-2D1a&d=DwIDBA&c=tv8X2YgD7mG0v9N2vuBcgw&r=jsTlzNS_y5AdLnTTwuNxUIWQunkBx_2Ebh21iPJdKU8&m=FJX3eTjUtp1QCYU0cqlUWLSNoSViVhu_8usXqNoY6JU&s=YcqbepKGOa2ZVGG2P0ru-mMxObF425hVpBCV2V9RgPo&e

Rada města tvrdí, že je záměr v souladu s územním plánem. Opravdu?
Přesunout se na začátek